Privacy Policy

De Privacy Policy van Dansschool Dançar.

Heb je vragen?

Contacteer ons gerust!

Dansschool Dançar gevestigd aan Hoogleedsesteenweg 408, 88800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Hoogleedsesteenweg 408, 88800 Roeselare
051494999
Ricardo Oliveira Ferreira is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansschool Dançar. Hij/zij is te bereiken via info@dansschooldancar.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dançar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Beeldmateriaal

Elk lid van Dansschool Dançar verbindt er zich toe toestemming te verlenen inzake het maken en publiceren van foto’s en/of video’s via welke kanalen dan ook tenzij bezwaar wordt aangetekend. Vanaf het aantekenen van bezwaar zal er geen beeldmateriaal meer worden gebruikt waarop u te zien bent via onze kanalen. Alle foto’s/video’s die voor het bezwaar werden gepubliceerd vallen onder de toestemming van de GDPR wetgeving en kunnen dus niet verwijderd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dançar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansschooldancar.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dansschool Dançar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Dansschool Dançar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansschool Dançar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansschool Dançar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dansschool Dançar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dansschool Dançar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dansschool Dançar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansschool Dançar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansschooldancar.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Algemene voorwaarden omtrent gegevens inschrijvingen:
Na het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er en het bevestigen van de inschrijving door het overmaken van de betaling gaat u akkoord met de definitieve inschrijving. Lidgelden worden niet terugbetaald. Dansschool Dançar staat wel open voor communicatie. In bepaalde (medische) gevallen kan Dansschool Dançar in de vorm van een cadeaubon een bepaald bedrag terugbetalen. Dit wordt bepaald door Dansschool Dançar na een gesprek. Een gesprek kan aangevraagd worden via Info@DansschoolDancar.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dansschool Dançar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dansschooldancar.be